پیش تصفیه پساب شهری مجتمع پتروشیمی هگمتانه

معرفی پروژه

طراحی پیش تصفیه پساب شهری مجتمع پترو شیمی هگمتانه

شرح پروژه
طراحی پیش تصفیه پساب شهری مجتمع پترو شیمی هگمتانه
کارفرما
مجتمع پترو شیمی هگمتانه
موقعیت جغرافیایی
استان همدان