تصفیه خانه آب انستیتو پاستور ایران

معرفی پروژه

بهینه سازی و ارتقای تصفیه خانه آب مجتمع اتستیتو پاستور ایران

شرح پروژه
بهینه سازی و ارتقای تصفیه خانه آب مجتمع اتستیتو پاستور ایران
کارفرما
انستیتو پاستور ایران
موقعیت جغرافیایی
استان تهران